Regulamin sklepu Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WYDAWNICTWA AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU


1

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.


2
Definicje

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca – jest to Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań, nr NIP 7781331533, nr REGON 000275731.
 2. Klient – jest to każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – jest to Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę Sprzedaży w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sklep – jest to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.amuz.edu.pl.
 5. Regulamin Sklepu – jest to niniejszy regulamin Sklepu, wraz z załącznikami.
 6. Zamówienie – to oświadczenie woli Klienta obejmujące ofertę zawarcia umowy Sprzedaży (kupna) Produktu, złożone przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Sklepu, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Formularz zamówienia – jest to interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Konto – zbiór danych, w tym danych teleadresowych podanych przez Klienta w związku z korzystaniem ze Sklepu, przetwarzanych przez Sprzedawcę w postaci elektronicznej,
 9. Koszyk – jest to element oprogramowania Sklepu, w którym przechowywane są informacje o wybranych przez Klienta Produktach do zakupu.
 10. Umowa – jest to umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 11. Operator płatności – podmiot pośredniczący przy realizacji Płatności: PayU.
 12. Produkt – jest to dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


3
Kontakt ze Sklepem

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie:

 • adres korespondencyjny: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań
 • adres e-mail: wydawnictwo@amuz.edu.pl
 • numer telefonu: + 48 (61) 8568941 (pon.-pt., 8.00-15.00) lub + 48 (61) 8568911

4
Korzystanie ze Sklepu

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu niezbędne jest korzystanie z urządzenia końcowego spełniającego następujące wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, posiadanie przeglądarki internetowej Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Opera z włączoną obsługą plików cookies, dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych w Sklepie plików cookies dostępne są w Polityce prywatności, pod adresem https://sklep.amuz.edu.pl.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, przerwami lub zakłóceniami w dostępie Klienta do sieci Internet, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

5
Rejestracja Klienta (założenie Konta)

 1. Rejestracja oznacza założenie Konta w Sklepie.
 2. Rejestracja umożliwia:
 • zapisanie i edycję danych Klienta, takich jak adresy rozliczeniowe i adresy dostawy,
 • składanie zamówień z użyciem zapisanych danych Klienta,
 • dostęp do historii dokonanych zamówień.
  1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
  2. W celu rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny, wskazać dane logowania obejmujące adres e-mail i hasło oraz zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i je zaakceptować.
  3. Po dokonaniu rejestracji dostęp do Konta jest możliwy za pomocą danych logowana podanych przez Klienta. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych logowania do Sklepu.

6
Zasady składania Zamówienia

 1. Składanie Zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:
  1. z wykorzystaniem danych zapisanych na Koncie,
  2. bez zakładania Konta – poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia zgodnie z Formularzem Zamówienia oraz po zapoznaniu się z Regulaminem i po jego zaakceptowaniu.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • wybrać Produkt(y) będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
 • wypełnić Formularz zamówienia (w przypadku Klientów zarejestrowanych formularz uzupełniany jest automatycznie danymi znajdującymi się na Koncie),
 • wskazać, czy do zamówienia ma być wystawiona faktura VAT i ewentualnie podać dane do faktury,
 • wybrać sposób odbioru lub dostawy Produktu,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
 • kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub równoznaczny),
 • opłacić Zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz – jeżeli Produkt jest dostępny – przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje zawarcie Umowy Sprzedaży.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, oraz cena kosztów dostawy.
 4. Informacje o Produktach (cenniki, opisy, reklamy i inne) znajdujące się na stronach Sklepu lub innych internetowych administrowanych przez Sprzedawcę, lub zamieszczone w materiałach publikowanych przez Sprzedawcę nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7
Oferowane metody płatności

 1. Klient dokonujący zakupu w Sklepie może skorzystać z następujących metod płatności:
  • przy zakupie z wysyłką - płatność za pośrednictwem Operatora Płatności lub przy odbiorze zakupionych Produktów oraz przy zakupie z odbiorem własnym – płatność gotówką. 
 2. Dokonanie Płatności za pośrednictwem Operatora Płatności może wymagać dokonania akceptacji regulaminu funkcjonowania Operatora Płatności i podania dodatkowych danych wymaganych przez Operatora Płatności do realizacji Płatności.

8
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Warunkiem przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Zamówienia jest:
  • w przypadku gdy Klient wybrał jako formę płatności opłatę przez Operatora Płatności – wpływ należnej kwoty na konto Sprzedawcy,
  • w przypadku gdy Klient wybrał inny sposób płatności – uzyskanie przez Sprzedawcę potwierdzenia płatności przez Operatora płatności, po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności,
 2. Klient otrzymuje informacje e-mail o aktualnym stanie Zamówienia.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w chwili złożenia Zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. W przypadku odbioru osobistego Produkt zostanie udostępniony do odbioru niezwłocznie po otrzymania Płatności.
 5. W razie nieodebrania Produktu w terminie 14 dni od uzgodnionego dnia dostawy Produktu oraz pomimo dodatkowego wezwania Klienta do odbioru i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni Umowa sprzedaży się rozwiązuje, a Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymane płatności, w każdym przypadku nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Umowy sprzedaży.
 6. W przypadku wyboru wysyłki Produktu Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania Płatności, wysyłka zostanie dokonana za pomocą wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Produktu.
 7. Odbiór osobisty Produktów może być dokonany w siedzibie Sprzedawcy: Akademia Muzyczna
  I.J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań w dni robocze w godzinach od 11.00 do 14 9m.00.
 8. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli ostatni dzień terminu dostawy przypada na sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, termin dostawy zostaje automatycznie przedłużony na kolejny dzień roboczy.
 9. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. W takim przypadku osoba do kontaktu jest Redaktorka naczelna Wydawnictwa Małgorzata Pawłowska, e-mail: mpawlowska@amuz.edu.pl. Termin rozpatrzenia reklamacji to 7 dni roboczych.

9
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Klientowi będącemu:
 • Konsumentem albo
 • osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, która zawiera Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

 1. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Klientowi, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne, jeżeli ich opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną lub korespondencyjnie, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania Produktu.
 2. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu pod adresem https://sklep.amuz.edu.pl. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 1. Klient, odstępując od Umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu, na adres Sprzedawcy.
 2. Koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient, koszty te nie podlegają zwrotowi. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 3. Sprzedawca w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci dokonane przez Klienta płatności, w tym cenę Produktu i koszty dostawy z zastrzeżeniem
  ust. 8-10.
 4. Jeżeli Klient zawierając Umowę wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kosztów dostawy przewyższających najtańszy sposób dostawy.
 5. Sprzedawca może się wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili zwrotnego otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub inne zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku, gdy płatność była dokonana kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 8. Klienci nie będący Konsumentami ani osobami o których mowa w ust. 1 pkt 2 mogą dokonać zwrotu zakupionego Produktu lub odstąpić od zawartej umowy o świadczenie usług jedynie w przypadku uzyskania uprzedniej zgody Sprzedawcy, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie dokumentowej (w tym w wiadomości przesłanej przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną).

10
Rękojmia za wady

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, które istniały w chwili wydania Produktu Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w chwili wydania Produktu.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania rzeczy Klientowi.
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może z zastrzeżeniem zapisów ust. 7-11:
  • żądać wymiany na rzecz wolną albo żądać usunięcia wady lub
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy.
 5. Klient nie może domagać się obniżenia ceny ani odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku żądania usunięcia wady lub wymiany Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Reklamację można zgłosić:
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: wydawnictwo@amuz.edu.pl,
  • pocztą na adres: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań.
 11. W reklamacji należy zawrzeć co najmniej zwięzły opis przyczyny reklamacji, okoliczności (w tym datę) wystąpienia wady lub zdarzenia uzasadniającego reklamację, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 1. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 2. W przypadku podjęcia takiej decyzji przez Sprzedawcę Klient może zostać zobowiązany do dostarczenia wadliwego Produktu, na koszt Sprzedawcy, do siedziby Sprzedawcy.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione przez niego koszty związane z reklamacją. Sprzedawca przekaże należną kwotę Klientowi na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 4. Jeżeli uwzględnienie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą produktu, Sprzedawca odeśle Klientowi produkt bez wad na własny koszt.

11
Usługi elektroniczne świadczone w ramach Sklepu

 1. W celu umożliwienia zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca świadczy poprzez stronę Sklepu usługi elektroniczne obejmujące:
 • zakładanie i prowadzenia Konta,
 • obsługę procesu składania Zamówień.
 1. Świadczenie usług elektronicznych w wyżej wymienionym zakresie jest bezpłatne.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na
 3. prowadzeniu Konta – jest zawierana w momencie rejestracji, na czas nieokreślony,
 4. umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zawierana poprzez przystąpienie do składania Zamówienia – na czas oznaczony obejmujący okres wypełniania formularza Zamówienia i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i przyjęcia Zamówienia.
 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi prowadzenia Konta, składając żądanie usunięcia Konta. Z chwilą usunięcia Konta wszystkie dane zgromadzone na Koncie, obejmujące zarówno dane podane przez Klienta, jak i historię zamówień, zostają usunięte, bez możliwości ich automatycznego przywrócenia w razie ponownego założenia Konta.
 6. Reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych opisanych w niniejszym Paragrafie mogą być składane na adres wydawnictwo@amuz.edu.pl.
 7. Reklamacje dotyczące usług elektronicznych będą rozpatrzone niezwłoczne nie później jednak niż w ciągu 14 dni.

12
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje w zakresie polityki cookies oraz przetwarzania danych osobowych Klientów dostępne są na stronie Sprzedawcy pod adresem: https://sklep.amuz.edu.pl.

13
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Produkty sprzedawane w Sklepie stanowią egzemplarze utworów objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nabycie egzemplarza nie stanowi przeniesienia na Klienta praw autorskich do Produktów.
 4. W wypadku sporu z udziałem Konsumenta oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym Konsument uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do:
  • zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  • wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  • zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów.

Wszystkie wskazane powyżej pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu, w tym zgody Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione (w tym do pobrania w formacie PDF) na stronie https://sklep.amuz.edu.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich udostępnienia w sposób opisany powyżej. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Klientów przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

Do pobrania: Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl