Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://sklep.amuz.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.amuz.edu.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2023.01.20
Data ostatniej aktualizacji: 2023.01.20

Dostępność cyfrowa – zgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności:
- brak wystarczającego kontrastu kolorystycznego w niektórych elementach strony (4.5:1)
- elementy kontrolki formularza nie posiadają etykiet
- linki o tej samej nazwie nie mają podobnego celu (identyczne linki ten sam cel działania)
- przyciski nie mają rozpoznawalnego testu (tekstu wewnętrznego, który jest widoczny dla czytników ekranu)

Data sporządzenia i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.09.20 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (narzędzie dostępne pod adresem internetowym http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 96.51%. W celu wyeliminowania wymienionych niezgodności podjęte zostaną działania naprawcze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Bernadeta Filoda, email: dostepnosc@amuz.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 859 89 26 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz wskazanie sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej
sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:
Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.

Dostępność architektoniczna budynków Akademii Muzycznej w Poznaniu
Siedziba Akademii Muzycznej to kompleks trzech budynków i Dom Studenta w innej lokalizacji.

1. Budynek Dydaktyczny przy ul. Św. Marcin 87 – budynek trzykondygnacyjny posiada 3 wejścia do budynku: jedno wejście główne i jedno wejście techniczne z poziomu terenu od Placu Stuligrosza oraz wejście od ul. Skośnej. Wejście główne do budynku posiada podjazd podgrzewany dla wózków inwalidzkich. W budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na
drzwiach wejściowych do pomieszczeń, z których korzystają osoby ze szczególnymi potrzebami są umieszczone tabliczki w języku Braille, a są to m.in.: sale, dziekanaty, rektorat, drzwi wyjściowe na dziedziniec.

2. Budynek Zabytkowy przy ul. Św. Marcin 87 / ul. Skośna - budynek trzykondygnacyjny, posiada 4 wejścia do poszczególnych klatek schodowych od strony wewnętrznego dziedzińca tj. A1, A2, B, C. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich do klatek wejściowych A1, A2, C . Budynek nie posiada windy. Wejście do klatki B jest z poziomu chodnika i zapewnia dostęp do biblioteki do osób poruszających się na wózku
inwalidzkim. Skrzydło północne z klatkami A1, A2, jest skomunikowane z Budynkiem Dydaktycznym co zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A 275.

3. Budynek Aula Nowa przy ul. Św. Marcin 87/ Plac S. Stuligrosza – budynek czterokondygnacyjny, posiada 2 wejścia z poziomu chodnika. W środku znajduje się winda oraz pochylnia dla osób na wózku inwalidzkim. Toaleta na osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie przyziemia.

Dom Studenta Akademii Muzycznej znajdujący się w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 19/20 – budynek wpisany do rejestru zabytków – budynek trzykondygnacyjny, posiada jedno wejście od ul. Wronieckiej z poziomu chodnika. Budynek nie posiada windy i toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków pod nr A 131 i A 132, zlokalizowany w otoczeniu Starego Rynku.

Do wszystkich ww. budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynki Akademii Muzycznej w Poznaniu nie posiadają żadnych miejsc parkingowych, w tym brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do pobrania: Deklaracja dostępności

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl